ทดสอบร่างกาย กองปราบปราม ครั้งที่ 1/2564
31 Mar 2021
Page 1 of 20 (965 items)
FavPosBIBNameNameNet TimeCat PosNet TimeCategoryCat PosGenderDistPaceStartLap1Lap2Lap3Lap4Lap5Lap6
8พ.ต.อ. ณัฐพงษ์ ปิตะบุตร พ.ต.อ. ณัฐพงษ์ ปิตะบุตร
#8 Male M 40-49
Not startedNot startedM 40-49Male2.4
9พ.ต.อ. สรร มั่นเมืองรยา พ.ต.อ. สรร มั่นเมืองรยา
#9 Male M 40-49
Not startedNot startedM 40-49Male2.4
6พ.ต.อ. มีชัย กำเนิดพรม พ.ต.อ. มีชัย กำเนิดพรม
#6 Male M 50-59
Not startedNot startedM 50-59Male2.4
1067ด.ต. สมพงษ์ ศรีงาม ด.ต. สมพงษ์ ศรีงาม
#1067 Male M 50-59
Not startedNot startedM 50-59Male2.4
1070ด.ต. อดิศร ปานไม้ ด.ต. อดิศร ปานไม้
#1070 Male M 30-39
Not startedNot startedM 30-39Male2.4
1075ด.ต. พิชิต เรืองงาม ด.ต. พิชิต เรืองงาม
#1075 Male M 40-49
Not startedNot startedM 40-49Male2.4
1077ด.ต. ภูวศิษฐ์ จิรรัฐเดชาพงศ์ ด.ต. ภูวศิษฐ์ จิรรัฐเดชาพงศ์
#1077 Male M 40-49
Not startedNot startedM 40-49Male2.4
1083ด.ต. เกียรติศักดิ์ จักสาร ด.ต. เกียรติศักดิ์ จักสาร
#1083 Male M 30-39
Not startedNot startedM 30-39Male2.4
1089ส.ต.อ. เดชฤทธิ์ สงวนพรรค ส.ต.อ. เดชฤทธิ์ สงวนพรรค
#1089 Male M 20-29
Not startedNot startedM 20-29Male2.4
1097ส.ต.อ. วีระศักดิ์ มั่นจิตร ส.ต.อ. วีระศักดิ์ มั่นจิตร
#1097 Male M 30-39
Not startedNot startedM 30-39Male2.4
1101ส.ต.อ. กัมพล ระประครอง ส.ต.อ. กัมพล ระประครอง
#1101 Male M 30-39
Not startedNot startedM 30-39Male2.4
2001พ.ต.อ. บุญลือ ผดุงถิ่น พ.ต.อ. บุญลือ ผดุงถิ่น
#2001 Male M 40-49
Not startedNot startedM 40-49Male2.4
2006พ.ต.ท. บัญชา โพธิ์ทอง พ.ต.ท. บัญชา โพธิ์ทอง
#2006 Male M 50-59
Not startedNot startedM 50-59Male2.4
6482023พ.ต.ท. ณธัชพงศ์ สินสิริยานนท์ พ.ต.ท. ณธัชพงศ์ สินสิริยานนท์
#2023 Male M 30-39
00:18:0323200:18:03M 30-39232Male2.47:31 min/km00:08:3200:18:03
2024พ.ต.ท. ปกรษณ์เกียรติ พงษ์ธนนิกร พ.ต.ท. ปกรษณ์เกียรติ พงษ์ธนนิกร
#2024 Male M 30-39
Not startedNot startedM 30-39Male2.4
2025พ.ต.ต. พิเชต ชมมณฑา พ.ต.ต. พิเชต ชมมณฑา
#2025 Male M 50-59
Not startedNot startedM 50-59Male2.4
2031ร.ต.อ. พยอม หอมวัฒนวงศ์ ร.ต.อ. พยอม หอมวัฒนวงศ์
#2031 Male M 50-59
Not startedNot startedM 50-59Male2.4
2032ร.ต.อ. ภูวดล เปรมปรีวรรณ ร.ต.อ. ภูวดล เปรมปรีวรรณ
#2032 Male M 30-39
Not startedNot startedM 30-39Male2.4
2039ร.ต.ท. สมจิตร แคนเสา ร.ต.ท. สมจิตร แคนเสา
#2039 Male M 50-59
Not startedNot startedM 50-59Male2.4
2040ว่าที่ ร.ต.ท. เดชศักดิ์ดา มาศิริ ว่าที่ ร.ต.ท. เดชศักดิ์ดา มาศิริ
#2040 Male M 50-59
Not startedNot startedM 50-59Male2.4
2041ว่าที่ ร.ต.ท. ศิร์รัฐ ภิรมย์บวรภักดิ์ ว่าที่ ร.ต.ท. ศิร์รัฐ ภิรมย์บวรภักด..
#2041 Male M 50-59
Not startedNot startedM 50-59Male2.4
2044ร.ต.ต. ภูตะวัน ปะพะลา ร.ต.ต. ภูตะวัน ปะพะลา
#2044 Male M 50-59
Not startedNot startedM 50-59Male2.4
2056ด.ต. นิติธร เพชรบุรี ด.ต. นิติธร เพชรบุรี
#2056 Male M 40-49
Not startedNot startedM 40-49Male2.4
2052ด.ต. ณัฐิวุฒิ แพทย์สิทธิ์ ด.ต. ณัฐิวุฒิ แพทย์สิทธิ์
#2052 Male M 50-59
Not startedNot startedM 50-59Male2.4
2053ด.ต. เดชา เข็มนาค ด.ต. เดชา เข็มนาค
#2053 Male M 50-59
Not startedNot startedM 50-59Male2.4
2064ด.ต. วัฒนา หนูน้อย ด.ต. วัฒนา หนูน้อย
#2064 Male M 40-49
Not startedNot startedM 40-49Male2.4
2070ด.ต. ศักรินทร์ แก้วมูลมุข ด.ต. ศักรินทร์ แก้วมูลมุข
#2070 Male M 40-49
Not startedNot startedM 40-49Male2.4
2078ด.ต. อาทิตย์ คำมา ด.ต. อาทิตย์ คำมา
#2078 Male M 40-49
Not startedNot startedM 40-49Male2.4
2082ด.ต. เอกสิทธิ์ แก้วขัด ด.ต. เอกสิทธิ์ แก้วขัด
#2082 Male M 30-39
Not startedNot startedM 30-39Male2.4
2086ส.ต.อ. ณัทกร ศิรบัญชากุล ส.ต.อ. ณัทกร ศิรบัญชากุล
#2086 Male M 20-29
Not startedNot startedM 20-29Male2.4
2090ส.ต.อ. ภัสวุฒิ งามดี ส.ต.อ. ภัสวุฒิ งามดี
#2090 Male M 30-39
Not startedNot startedM 30-39Male2.4
2091ส.ต.อ. วรุต ค้อชากุล ส.ต.อ. วรุต ค้อชากุล
#2091 Male M 20-29
Not startedNot startedM 20-29Male2.4
2098ส.ต.ท. ต่อพงศ์ โตวังจร ส.ต.ท. ต่อพงศ์ โตวังจร
#2098 Male M 30-39
Not startedNot startedM 30-39Male2.4
2099ส.ต.ท. ธีระวัฒน์ หาญประโคน ส.ต.ท. ธีระวัฒน์ หาญประโคน
#2099 Male M 30-39
Not startedNot startedM 30-39Male2.4
3026ว่าที่ พ.ต.ท. สิทธิพร มีอาษา ว่าที่ พ.ต.ท. สิทธิพร มีอาษา
#3026 Male M 30-39
Not startedNot startedM 30-39Male2.4
3044ว่าที่ ร.ต.อ. เกษม แสงเงินอ่อน ว่าที่ ร.ต.อ. เกษม แสงเงินอ่อน
#3044 Male M 50-59
Not startedNot startedM 50-59Male2.4
3088ด.ต. มงคล ชิณภาพ ด.ต. มงคล ชิณภาพ
#3088 Male M 30-39
Not startedNot startedM 30-39Male2.4
3112ด.ต. สมชาย แจ่มสุวรรณ ด.ต. สมชาย แจ่มสุวรรณ
#3112 Male M 40-49
Not startedNot startedM 40-49Male2.4
4003พ.ต.ท. มนูญ แก้วก่ำ พ.ต.ท. มนูญ แก้วก่ำ
#4003 Male M 40-49
Not startedNot startedM 40-49Male2.4
4006พ.ต.ท. ประภาส อ่องมะลิ พ.ต.ท. ประภาส อ่องมะลิ
#4006 Male M 60-69
Not startedNot startedM 60-69Male2.4
4039ว่าที่ ร.ต.อ. สุเทพ สมใจเตียบ ว่าที่ ร.ต.อ. สุเทพ สมใจเตียบ
#4039 Male M 60-69
Not startedNot startedM 60-69Male2.4
4045ด.ต.หญิง ฐิตาภา อ่อนปรุง ด.ต.หญิง ฐิตาภา อ่อนปรุง
#4045 Female F 40-49
Not startedNot startedF 40-49Female2.4
4058ด.ต. ราเมศ ประเดิม ด.ต. ราเมศ ประเดิม
#4058 Male M 50-59
Not startedNot startedM 50-59Male2.4
4075ด.ต. เกียรติเฉลิม รักษ์งาม ด.ต. เกียรติเฉลิม รักษ์งาม
#4075 Male M 40-49
Not startedNot startedM 40-49Male2.4
5004พ.ต.ท. ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น พ.ต.ท. ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น
#5004 Male M 30-39
Not startedNot startedM 30-39Male2.4
5005พ.ต.ท. ภูวนนท์ สมัครไทย พ.ต.ท. ภูวนนท์ สมัครไทย
#5005 Male M 30-39
Not startedNot startedM 30-39Male2.4
5008ส.ต.อ. ศิษฐขจร ธนาตย์ไกรฤกษ์ ส.ต.อ. ศิษฐขจร ธนาตย์ไกรฤกษ์
#5008 Male M 30-39
Not startedNot startedM 30-39Male2.4
5028ส.ต.อ. ศตวรรษ ศรีรัตนะ ส.ต.อ. ศตวรรษ ศรีรัตนะ
#5028 Male M 30-39
Not startedNot startedM 30-39Male2.4
5033ว่าที่ พ.ต.ต. พิทยา ธนาวุฒิ ว่าที่ พ.ต.ต. พิทยา ธนาวุฒิ
#5033 Male M 30-39
Not startedNot startedM 30-39Male2.4
5045ร.ต.อ. ธีระพงษ์ คงเขียว ร.ต.อ. ธีระพงษ์ คงเขียว
#5045 Male M 30-39
Not startedNot startedM 30-39Male2.4
Page 1 of 20 (965 items)