เขาชะโงก ซุปเปอร์ฮาลฟ์มาราธอน @ โรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
29 Nov 2020
Page 1 of 30 (1487 items)
FavPosBIBNameNameNet TimeCat PosNet TimeCategoryCat PosGenderDistPaceWaveCP1Finish
10001รุ่งนภา มุกดาสนิทรุ่งนภา มุกดาสนิท
#10001 Mixed Family
Not startedNot startedFamilyMixed3Wave 1
2310002ศุภโชค วีระวัฒน์โสภณศุภโชค วีระวัฒน์โสภณ
#10002 Mixed Family
00:23:292300:23:29Family23Mixed37:49 min/kmWave 100:08:0300:23:29
11210003ประสาน หลำวรรณะ + อรกร + กชกร ประสาน หลำวรรณะ + อรกร + กชกร
#10003 Mixed Family
00:28:4611200:28:46Family112Mixed39:35 min/kmWave 100:09:4400:28:46
10004วิโรจน์ นันทปรีชา + ชนิดาภา + ปุณณตา วิโรจน์ นันทปรีชา + ชนิดาภา + ปุณณต..
#10004 Mixed Family
DNFDNFFamilyMixed3Wave 100:13:35
10005นิตยา ประทุมเวียง + ธนวิชญ์ + ธนวินท์ นิตยา ประทุมเวียง + ธนวิชญ์ + ธนวิน..
#10005 Mixed Family
DNFDNFFamilyMixed3Wave 100:11:43
10006นภัสวรรณจันทร์ รัศมี + ภูวดล + ภูดิทวรรรธน์ นภัสวรรณจันทร์ รัศมี + ภูวดล + ภูดิ..
#10006 Mixed Family
DNFDNFFamilyMixed3Wave 100:17:51
10007อำนวย ขมิ้นเครือ + มณฑิรา + ชมพูนุท อำนวย ขมิ้นเครือ + มณฑิรา + ชมพูนุ..
#10007 Mixed Family
DNFDNFFamilyMixed3Wave 100:14:00
10008สวิตตา ภูภักดี + จันทร์เพ็ญ + ประพิศ สวิตตา ภูภักดี + จันทร์เพ็ญ + ประพิ..
#10008 Mixed Family
DNFDNFFamilyMixed3Wave 100:14:37
10009พงศ์สิงห์ พูลทองพงศ์สิงห์ พูลทอง
#10009 Mixed Family
DNFDNFFamilyMixed3Wave 100:13:03
9710010สุนีย์ + นราวิชญ์ + โกวิทย์ แท่งทอง สุนีย์ + นราวิชญ์ + โกวิทย์ แท่งทอง..
#10010 Mixed Family
00:28:099700:28:09Family97Mixed39:23 min/kmWave 100:09:4700:28:09
10011วัชรา โคตะสิน + จันจิรา + บัณฑิต วัชรา โคตะสิน + จันจิรา + บัณฑิต
#10011 Mixed Family
DNFDNFFamilyMixed3Wave 100:10:45
10012ไกรวิทย์ พารา + วีระศักดิ์ + ธณวรรธณ์ ไกรวิทย์ พารา + วีระศักดิ์ + ธณวรรธ..
#10012 Mixed Family
DNFDNFFamilyMixed3Wave 100:10:45
1910013นฤมล เฉลิมบุญ + ตรัยคุณ + สุกัญญา นฤมล เฉลิมบุญ + ตรัยคุณ + สุกัญญา
#10013 Mixed Family
00:22:421900:22:42Family19Mixed37:34 min/kmWave 100:09:1200:22:42
10910014กนกอร ดีอุดมวงศากนกอร ดีอุดมวงศา
#10014 Mixed Family
00:28:4210900:28:42Family109Mixed39:34 min/kmWave 100:11:1100:28:42
12510015อริญรดา จิตครบุรี + หนึ่งนุช + จินต์ดนัย อริญรดา จิตครบุรี + หนึ่งนุช + จินต..
#10015 Mixed Family
00:29:2712500:29:27Family125Mixed39:49 min/kmWave 100:10:2700:29:27
10016สุภาภรณ์ ปัญญาปรุสุภาภรณ์ ปัญญาปรุ
#10016 Mixed Family
DNFDNFFamilyMixed3Wave 100:13:08
10017วินฑฎา วิเศษศิริกุล + สิริกร + ทิพวรรณ วินฑฎา วิเศษศิริกุล + สิริกร + ทิพว..
#10017 Mixed Family
DNFDNFFamilyMixed3Wave 100:11:36
10018ศุภนาถ สุนทรสัจ + นันทิกาวัน + กรองทอง ศุภนาถ สุนทรสัจ + นันทิกาวัน + กรอง..
#10018 Mixed Family
DNFDNFFamilyMixed3Wave 100:13:29
12610019พิชญาภา พิมศร + ณัฐพัฒณ์ + ณฐมน พิชญาภา พิมศร + ณัฐพัฒณ์ + ณฐมน
#10019 Mixed Family
00:29:3012600:29:30Family126Mixed39:50 min/kmWave 100:08:5900:29:30
10020สุฐิตา + กฤษณา +ภคภัทร โตศิริ สุฐิตา + กฤษณา +ภคภัทร โตศิริ
#10020 Mixed Family
DNFDNFFamilyMixed3Wave 100:13:34
1010021กลม โก่วฮ่งกี่ + อภิญญา + สาวิตรี กลม โก่วฮ่งกี่ + อภิญญา + สาวิตรี
#10021 Mixed Family
00:21:041000:21:04Family10Mixed37:01 min/kmWave 100:07:3000:21:04
10022สถาปนา วิเศษศิริกุล + สุกฤตา + อรปรีชา สถาปนา วิเศษศิริกุล + สุกฤตา + อรปร..
#10022 Mixed Family
DNFDNFFamilyMixed3Wave 100:12:21
510023วิภาวรรณ ตั้งสงวนเกียรติ + วิรดา + พัชรี วิภาวรรณ ตั้งสงวนเกียรติ + วิรดา + ..
#10023 Mixed Family
00:19:03500:19:03Family5Mixed36:21 min/kmWave 100:07:0500:19:03
10024พัชราภรณ์ ทองแพรวพัชราภรณ์ ทองแพรว
#10024 Mixed Family
DNFDNFFamilyMixed3Wave 100:18:55
10025ธวัชชัย นาทีชัยชนะธวัชชัย นาทีชัยชนะ
#10025 Mixed Family
Not startedNot startedFamilyMixed3Wave 100:15:47
10026อุดม + ภัทรพร สียา อุดม + ภัทรพร สียา
#10026 Mixed Family
DNFDNFFamilyMixed3Wave 100:12:40
10027สมัชชา ก้อนแก้ว + วลัยลักษณ์ + ทิสาลักษณ์ สมัชชา ก้อนแก้ว + วลัยลักษณ์ + ทิสา..
#10027 Mixed Family
DNFDNFFamilyMixed3Wave 100:20:14
10028กมลวรรณ ทิชาคูณเจริญ + เสาวนีย์ กมลวรรณ ทิชาคูณเจริญ + เสาวนีย์
#10028 Mixed Family
Not startedNot startedFamilyMixed3Wave 1
10029สุมิตรา วิมลภักตร์ + เยาวเรศ บุญแก้ว สุมิตรา วิมลภักตร์ + เยาวเรศ บุญแก้..
#10029 Mixed Family
DNFDNFFamilyMixed3Wave 100:14:54
10030มะลิ สุวรรณ + ธนพร + ชุลีพร มะลิ สุวรรณ + ธนพร + ชุลีพร
#10030 Mixed Family
DNFDNFFamilyMixed3Wave 100:14:53
10031วริยา วงศ์พุทธะ + บริรักษ์ มณีศรีสุวรรณ วริยา วงศ์พุทธะ + บริรักษ์ มณีศรีสุ..
#10031 Mixed Family
Not startedNot startedFamilyMixed3Wave 1
10032ณพิศ บุญงาม + ณัฐชยา อุณรัตน์ ณพิศ บุญงาม + ณัฐชยา อุณรัตน์
#10032 Mixed Family
Not startedNot startedFamilyMixed3Wave 100:12:17
10033เวสาลี รักษ์อารยะธรรม + อุไรพร + จงกลนี เวสาลี รักษ์อารยะธรรม + อุไรพร + จง..
#10033 Mixed Family
DNFDNFFamilyMixed3Wave 100:11:55
10034นิติธร พลอยแก้ว + พิมพ์วิมล + ประภาวดี นิติธร พลอยแก้ว + พิมพ์วิมล + ประภา..
#10034 Mixed Family
DNFDNFFamilyMixed3Wave 100:13:33
6310035ศรัณย์ ไพบูลย์กุกร + บุญเทียม + วิมลสิริ ศรัณย์ ไพบูลย์กุกร + บุญเทียม + วิม..
#10035 Mixed Family
00:26:396300:26:39Family63Mixed38:53 min/kmWave 100:08:4200:26:39
10036อรพรรณ อินจันทร์ + อาทิตย์ + ศุภลักษณ์- ยกเลิก อรพรรณ อินจันทร์ + อาทิตย์ + ศุภลัก..
#10036 Mixed Family
Not startedNot startedFamilyMixed3Wave 1
3210037หทัยชนก + ปารณีย์ + ธัชกรณ์ สาขะจันทร์ หทัยชนก + ปารณีย์ + ธัชกรณ์ สาขะจัน..
#10037 Mixed Family
00:24:203200:24:20Family32Mixed38:06 min/kmWave 100:07:3800:24:20
10038ณัฐกร วิเศษศิริกุล + ณัฐพัชร + สายพิณ ณัฐกร วิเศษศิริกุล + ณัฐพัชร + สายพ..
#10038 Mixed Family
DNFDNFFamilyMixed3Wave 100:09:45
10039บุญสม + ณัฎฐเสกข์ + ศุภเสกข์ เชิงเร็ว บุญสม + ณัฎฐเสกข์ + ศุภเสกข์ เชิงเร..
#10039 Mixed Family
DNFDNFFamilyMixed3Wave 100:06:50
10040วทัญญุตา ไหมสมบุญ + ทรรศ์พร + มาลัย วทัญญุตา ไหมสมบุญ + ทรรศ์พร + มาลัย..
#10040 Mixed Family
DNFDNFFamilyMixed3Wave 100:13:14
10410041จริยา ศรีสมัย + สาธิตย์ + โรมฤทธิไกร จริยา ศรีสมัย + สาธิตย์ + โรมฤทธิไก..
#10041 Mixed Family
00:28:3610400:28:36Family104Mixed39:32 min/kmWave 100:09:4400:28:36
10042สุพจน์ เดชกำแหง + โชติวรรณ + วรรณวิมล สุพจน์ เดชกำแหง + โชติวรรณ + วรรณวิ..
#10042 Mixed Family
DNFDNFFamilyMixed3Wave 100:11:35
10043สุลักคณา รักใคร่ + สุพัตรา รังรักษ์ สุลักคณา รักใคร่ + สุพัตรา รังรักษ์..
#10043 Mixed Family
DNFDNFFamilyMixed3Wave 100:15:07
10044ทัศนีย์ สุรฐิติเมธากุล + จรรยา + ณัฎฐริยา ทัศนีย์ สุรฐิติเมธากุล + จรรยา + ณั..
#10044 Mixed Family
DNFDNFFamilyMixed3Wave 100:13:17
10045ทองพูล ศรีวรนันท์ + ณภัค + นันท์นภัส ทองพูล ศรีวรนันท์ + ณภัค + นันท์นภั..
#10045 Mixed Family
DNFDNFFamilyMixed3Wave 100:12:36
10710046ณัฐพัชร นามพริ้งพันธุ์ + สราลัย + ณัฐพล ณัฐพัชร นามพริ้งพันธุ์ + สราลัย + ณ..
#10046 Mixed Family
00:28:3910700:28:39Family107Mixed39:33 min/kmWave 100:09:4300:28:39
10047อังค์วรา + ปภาดา + ชวิน ทวีทรัพย์ อังค์วรา + ปภาดา + ชวิน ทวีทรัพย์
#10047 Mixed Family
DNFDNFFamilyMixed3Wave 100:16:12
10048จิระเดช วงศ์สุวัฒน์จิระเดช วงศ์สุวัฒน์
#10048 Mixed Family
DNFDNFFamilyMixed3Wave 100:11:23
10049วลัยลักษณ์ + ณัฏฐเดช + พิมพ์พิศา สายแก้ววลัยลักษณ์ + ณัฏฐเดช + พิมพ์พิศา สา..
#10049 Mixed Family
DNFDNFFamilyMixed3Wave 100:10:53
10050ธิดารัตน์ + ธวัชชัย + พิมวิจิตร มนตรีธิดารัตน์ + ธวัชชัย + พิมวิจิตร มนต..
#10050 Mixed Family
Not startedNot startedFamilyMixed3Wave 100:18:10
Page 1 of 30 (1487 items)