ว่าย ปั่น วิ่ง ย้อนรอยเสด็จประพาสต้น
11 Aug 2019

     
     
Male
M 18-29
PosNameTime
1นาย วุฒิวัฒน์ เหมเวช 01:07:4901:07:49
2นาย ภานุพงษ์ สาสะกุล 01:16:2801:16:28
3นาย วิภู อติชาติ 01:19:1901:19:19
M 30-39
PosNameTime
1นาย วีระชัย แก้วจินดา 01:11:3701:11:37
2นาย พชร ล้วนเหล่าอังกูร 01:12:3101:12:31
3นาย สิทธิพงษ์ เอี่ยมเวช 01:15:0201:15:02
M 40-49
PosNameTime
1นาย ประสิทธิ์ หิรัญวสิทธิ์ 01:17:0701:17:07
2นาย ชัยวัฒน์ สุขเกษม 01:18:4601:18:46
3นาย เอื้อปีย์ วรรณพฤกษ์ 01:22:2001:22:20
M 50+
PosNameTime
1นาย ธนธรรม มีทอง 01:22:3501:22:35
2Reinhard Matheis 01:23:4301:23:43
3นาย กรัสนัย อโณวรรณพันธ์ 01:24:3201:24:32
Female
F 18-29
PosNameTime
1นางสาว กมลชนก เข็มแก้ว 01:39:5301:39:53
2ว่าที่ ร.ต.หญิง โสรยา ทาแก้ว 01:59:4701:59:47
F 30-39
PosNameTime
1นาง พรพัชรนันท์ เหล่าฤชุพงศ์ 01:36:4601:36:46
2นางสาว พิจิตรา อุตราภรณ์ 01:37:2901:37:29
3นางสาว จันทร์ธะศิริ สืบสำราญ 01:38:4001:38:40
F 40-49
PosNameTime
1นางสาว อโนชา ศรีวิลัย 01:39:5601:39:56
2นาง ศรีรัตน์ พรศรีสกุล 01:40:1701:40:17
3นางสาว วรรณภา นาวายนต์ 01:40:3701:40:37
F 50+
PosNameTime
1นาง สมพิศ มะระยงค์ 01:49:3101:49:31
2นาง เกศริน บุญเลิศ 01:55:5301:55:53
3นาง ธัญญ์นรี ไล้สุวรรณชาติ 01:59:1001:59:10