เอิ้นมาแล่น 2 ดินแดนโซ่พิสัย
3 Mar 2019

     
     
Male
PosName
1อนันตชัย ขุนทุม
2อภิเดช อุปกา
3นครินทร์ พันแสน
PosName
1อัษฎาวุธ บุตรสะอาด
2นายสาครินทร์ จุตตะ _
3พงศธร อริยกาญจน์
PosName
1Puchong wanta
2Chakkapong Soimalai
3นาย พชรกร นิพรรัมย์
PosName
1นิมิตร สุ่ยอุบล
2สราวุฒิ โสระธิวา
3ว่าที่ ร.ต.ไชยวิบูลย์ ไชยมนตรี
PosName
1จตุพล เป้าศิริ
2จรูญ ผิวคำ
3เหรียญชัย ศรีมี
PosName
1เอกภพ จันดี
2ปภังกร​ ไทยลำภู
3รัตตะนอง บุตรวัง
PosName
1โสภิญญา สุขแสน _
2ณัชพงษ์ อุนาราช
3สว่าง เพ็ชรยิ้ม
PosName
1ธนวัฒน์ ถกลกิจสกุล
2พีรพล ถกลกิจสกุล
3Rungroj Srihabutra
PosName
1สมชาติ แซ่ลิ้ม
2นายวันที พันธ์บท
3พนม ทองกันทม
PosName
1กมล วสุเทพ
2เอราวัณ ตั้งภูมิ
3สมพร ราชาหงษ์
Oerall Male
PosName
1ธนพล รัตนพลแสน
Female
F19 below
PosName
1ศศิกาญจน์ กองพิมาย
2ชลธิชา แก้วคำสอน
3วิ่งหนีทีม(พฤกษา)8
F20-24
PosName
1วิภาดา มะธุรส
2Chananchida Tantakasem
3พัชรี เขืองหม้อ
F25-29
PosName
1จันทร์ธิดา สิงหวราช
2นีรชา สีสันท์
3Natthawadi Nambuppha
PosName
1ภชพร ลัญฉน์วัฒน์
2ชลธิชา ชัยอมรไพศาล
3จันทจร ที่ภักดี
PosName
1เบญญา ลัญฉน์วัฒน์
2น.ส.นฤมล วิชัยศรี
3พิชญาณี ผสมพงษ์
PosName
1วิมลรัตน์ ลิมมณี
2ยุรดา แสงอาวุธ
3อุลิสาณ์ ไชยศิริ
PosName
1สุภารัก ไม้แสนดี
2วนิดา อภัยโส
3เปรมสินี พิศาลเศรษฐพงศ์
PosName
1ฉลวย วรรณศรี
2จรรยาวดี พิสัยสัมพันธ์
3วาสนา ธันยภรสกล
PosName
1นันทิยา ตักโพธิ์
2นางเกษ ภวภูตานนท์
3สุพิน แสงทอง
PosName
1สุจินดา วรรณสุกศิริ
2นิตยา เลิศสมพร
3จิรัญญา อัตระผดุง
Overall Female
PosName
1ลินดา จันทะชิด