สตึก ซิติ้รัน บุรีรัมย์ 2019
24 Feb 2019

     
     
Male
M 18-29
PosNameTime
1วิทยา สุโขรัมย์00:42:2700:42:27
2Sirapop Kwankajornkeat00:43:2000:43:20
3ชินวัตร บุญรังษี00:43:2100:43:21
M 30-34
PosNameTime
1ชยกร ซื่อตรง00:45:1000:45:10
2ธนดล นิธิกุล00:49:0500:49:05
3อดิศักดิ์ ทรงรัมย์00:49:2400:49:24
M 35-39
PosNameTime
1อาษา มูลอินต๊ะ00:38:4100:38:41
2ปรัชญา ประเทืองไทย00:41:2900:41:29
3สุเทพ งามขุนทด00:41:5800:41:58
M 40-44
PosNameTime
1ทองใบ กมลอิง00:42:3600:42:36
2ธวัชชัย บูรณ์กุศล00:43:1200:43:12
3ชวโรจน์ เสียงดัง00:43:3900:43:39
M 45-49
PosNameTime
1วุฒิชัย พลไธสง00:42:1600:42:16
2กิตติวัฒน์ พิศพาร00:42:2600:42:26
3ทนงศักดิ์ เทพทอง00:42:4400:42:44
M 50-54
PosNameTime
1วิจิตร คงประโคน00:41:1600:41:16
2เสน่ห์ สุทธิประภา00:41:4200:41:42
3แสงจันทร์ พูมพิจ00:42:3100:42:31
M 55-59
PosNameTime
1ปรีชา ประเทืองไทย00:44:3000:44:30
2อดิชาติ มีสา00:47:0400:47:04
3ศักดิ์ชัย วงศ์สัมพันธ์ชัย00:47:3800:47:38
M 60+
PosNameTime
1อาทร ลีแสน00:49:4900:49:49
2สงวน ยิบรัมย์00:50:0600:50:06
3ประกอบ ชาติศักดิ์00:51:2800:51:28
M ต่ำกว่า18
PosNameTime
1ธนาธิป พิริยะวรสถาพร00:43:5200:43:52
2นนทวรรษ นิรันดร์ปกรณ์00:43:5900:43:59
3อิศรา ราชสีห์00:48:1000:48:10
Pacer
PosNameTime
1วิทยา วงแก้ว01:01:2901:01:29
2รัตนภัทร หลาวนอก01:01:2901:01:29
3วรเชษฐ์ พฤกชาติ01:07:4501:07:45
Overall MALE
PosNameTime
1พงค์ศิริ อุทุมทอง00:36:4200:36:42
Female
F 18-29
PosNameTime
1รจศิรินทร์ นึกชอบ00:48:5100:48:51
2Sukritta Potiyotin00:51:4200:51:42
3ศศิธร สังฆะวรรณา00:55:0000:55:00
F 30-34
PosNameTime
1ศิรินภา ต้นกันยา00:53:1700:53:17
2ภัทรวดี สำนักโนน00:53:5200:53:52
3ศิญาณี สืบมี00:54:4700:54:47
F 35-39
PosNameTime
1สมพร มะหิงษาเดช00:48:1600:48:16
2เยาวลักษณ์ แซ่ตัง00:55:1000:55:10
3วัฒนีย์ เจริญวานิชย์00:56:2700:56:27
F 40-44
PosNameTime
1ดวงพร พิณศิริ00:52:1600:52:16
2วราภรณ์ วรรณประไพ00:56:5700:56:57
3เบญจวรรณ ชัยวิชา00:58:0000:58:00
F 45-49
PosNameTime
1ธัญญา สระสมทรัพย์00:49:0900:49:09
2ณภัทร ทิพธนามาศ00:50:0800:50:08
3ธีรธาดา ตึดสันโดษ00:54:4000:54:40
F 50-54
PosNameTime
1ธัญยธรณ์ พัชรดำรงวิวัฒน์00:53:0000:53:00
2วงเดือน แสงชาติ00:56:2000:56:20
3อุไรวรรณ วอลเบิร์ก00:57:4200:57:42
F 55-59
PosNameTime
1นันทิวัน คำแก้ว00:58:1100:58:11
2ทองปลิว ประทุมมา00:58:5500:58:55
3ละไม ช่างถม00:59:0300:59:03
F 60+
PosNameTime
1สมศรี มงคลเกษตร01:08:0201:08:02
2อุดมลักขณ์ ทองมั่น01:08:5201:08:52
3วัง เครือแวงมนต์01:14:3801:14:38
fb